Skip to content

Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató
2020 február 1. napjától határozatlan ideig 

1. Alapelvek, meghatározások
A r-filter.hu honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve a AIR-FILTER Kft. tevékenysége során felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató” dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Tájékoztató kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint az esetleges adatvédelmi incidens esetén követendő eljárásra is. 

2) A Tájékoztató időbeli hatályát a fedlapon szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa és új Tájékoztatót tegyen közzé honlapján. Új Tájékoztató hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi hatályát veszti. 

3) Fogalmak, meghatározások: Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy (Vásárlók, regisztrált felhasználók, hírlevélre feliratkozók, értékelést közzé tévők, azaz bárki, akinek vagy hozzájárulása, vagy az általa kötött szerződés teljesítése alapján jogszabály felhatalmazása folytán személyes adatait kezeljük.) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (Weboldalunk kizárólag a kapcsolattartáshoz, és az esetleges vásárlás és szállítás lebonyolításához szükséges adatokat kéri és tárolja (kezeli). Egészségügyi, vagy egyéb, szenzitív adatot nem kérünk, és nem is kezelünk semmilyen módon.)
 Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. (Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.) Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Tájékoztató szerinti adatkezelő: AIR-FILTER A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező ügyvezetője, továbbá a Cégvezető; a Pénzügyi vezető; a Back Office vezetője; az Értékesítő, a Logisztikai vezető; valamint a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; (A Weblapunk tekintetében kizárólag személyes adatok gyűjtéséről, tárolásáról, és a vásárlások lebonyolításában résztvevő Partnerekhez való továbbításokról beszélhetünk. Amennyiben az Érintett kéri, úgy a kérésének megfelelően részben vagy egészben töröljük, illetve megváltoztatjuk a kezelt adatot.) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; (Itt tipikusan az Adatkezelővel együttműködő olyan Partnerről beszélünk, aki az adatkezeléssel azért kerül összefüggésbe, hogy az Adatkezelő • a jogszabályi kötelezettségének (pl. számviteli törvény) megfeleljen, • a megvásárolt terméket regisztrált Partnere útján kiszállíthassa. • Weboldalát üzemeltesse) Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő által kijelölt személy, aki az adatkezelő képviseletében a személyes adatkezeléssel összefüggésben intézkedést tehet, illetve az adatkezelés tekintetében felelősséggel tartozik. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. A jelen Tájékoztató szerinti adatfeldolgozók: Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről A fenti három törvényhely tartalmazza az adatkezelésre vonatkozó főbb előírásokat. 

2. A honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés
2.1 A honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. Személyes adat kezelésével nem jár.
2.2 A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics illetve a Google Search Console szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlap csak olyan sütiket használ, amelyek személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, azaz nem jár adatkezeléssel.
3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.
4) Az adatkezelő a honlapon keresztül jellemzően a „Kapcsolat” lapon megadott telefonszámok hívásával, vagy az ott rögzített e-mail címekre való üzenettel kezdeményezett kommunikációval kapcsolatban birtokába került személyes adatokat kezeli. Emellett a weblapon elérhető webáruházon keresztüli vásárlás is személyes adatkezeléssel jár, függetlenül attól, hogy azt már regisztrált felhasználóként, vagy nem regisztrált vásárlóként kerül lebonyolításra. Ezeket, valamint az r-filter@r-filter.hu e-mail címre közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése; illetve a webáruházon keresztül lebonyolított vásárlás teljesítése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével, illetve a vásárlás során kitöltött mezők véglegesítésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig, a nem regisztrált vásárlóknak a vásárlással összefüggésben megadott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) a vásárlás, illetve a szállítás lebonyolításáig őrzi meg. Amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt. (Tehát a regisztrált felhasználók adatait a regisztráció fennállásáig, a hírlevélre feliratkozók adatait a hírlevélről való leiratkozásig, nem regisztrált vásárlók adatait a kiszállításig kezeljük.) 

3. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése
3.1 Információ kérés Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
a) Az adatkezelés jogalapja: Az információ kérés önkéntes hozzájáruláson
b) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
telefonszám
kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
kérdés/kérés tartalma
válaszadás input adata Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
c) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
d) Az adatkezelés folyamata:
da) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail útján, vagy más formában) információkérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
db) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
dc) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.
3.2 Levelezőlistára való feliratkozás
a) Az adatkezelés jogalapja: A feliratkozás önkéntes hozzájáruláson
b)Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által biztosított akciókról, rendezvényekről, nyereményjátékokról, illetve egyéb, az Ügyfelek tekintetében releváns információkról való tájékoztatás nyújtása, célzott marketing tevékenység a feliratkozók felé.
A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
telefonszám
kapcsolattartás
megjelölt érdeklődési kör
ajánlatadás, kapcsolattartás
megjelölt termékek köre
ajánlatadás, kapcsolattartás
c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Feliratkozás gombra kattintva feliratkozik az Adatkezelő levelezőlistájára
d) Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a leiratkozásig.
e) Az adatkezelés folyamata:
ea) az érintett a weboldal felületén elhelyezett „Feliratkozás” lehetőségénél a kért személyes adatainak megadásával feliratkozik az Adatkezelő levelezőlistájára.
eb) az érintett egyéb módon, pl. az r-filter@r-filter.hue-mail címre küldött levélben, vagy a weboldalon feltüntetett telefonon személyesen kérheti, hogy a korábbi feliratkozását, egyben az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatait törölni szeretné.
ec) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont ea) alpontja szerinti leiratkozás jelent, az eb) alpont szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek. Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen ea) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembevételének mellőzését. 

4. Közösségi oldalakon való jelenlét és marketing
a) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing. A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
használatos fotó
azonosítás
hozzászólás
vélemény, hozzászólás kifejezése
értékelés
vélemény, hangulat kifejezése
kérdés/kérés tartalma
válaszadás input adata
c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljeskörűen.
d) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig. (Ebben az esetben az Érintett személyes adatait a közösségi oldal kezeli. Amennyiben annak tájékoztatóját az Érintett elfogadta, azt követően tud csak megnyilvánulni Adatkezelő megjelenésével összefüggésben. Ezen adatkezeléseket azonban nem Adatkezelő, hanem a közösségi oldal kezeli.) 

5. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
a) Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges.
b) Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név (számlabirtokosé)
azonosítás
e-mail cím (postai cím)
a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges
bankszámlaszám
azonosítás
közlemény
azonosítás
összeg
a teljesítéshez szükséges
c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
d) Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
e) Az adatkezelés folyamata:
ea) az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.
eb) az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.
ec) az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
ed) az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá. 

6. Panaszkezelés
a) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvégelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.
b) Panaszt
ba) az r-filter@r-filter.hue-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
bb) postai úton a címre a Társaságnak címezve lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.
c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
d) Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.
e) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 17/A § 7. bek.alapján, kötelezően.
f) A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
g) Az adatkezelés folyamata:
ga) az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
gb) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
gc) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
gd) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt. 

7. A Webáruházon keresztül történő vásárlás
a) Az adatkezelés jogalapja: Az adásvételi szerződés teljesítése a kért adatok kezelésének jogalapja.
b) Az adatkezelés célja: a szerződés megkötése, mindkét fél általi szerződésszerű teljesítése, az esetleges szállítás lebonyolítása.
A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím (postai cím)
azonosítás, számla küldéséhez, valamint a szállításhoz szükséges
telefonszám
azonosítás
számlázási cím
azonosítás
c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a webáruházon keresztül az Adatkezelő által forgalmazott terméket megrendeli.
d) Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak, illetve az adatkezelés céljának megfelelően.
e) Az adatkezelés folyamata:
ea) az érintett a weblapon keresztül megrendeli a terméket.
eb) Az Adatkezelő feldolgozza a rendelést
ec) Az Adatkezelő a vételár kifizetését (lásd: 4. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés) követően felveszi a kapcsolatot a szállításban résztvevő Partnerével, majd utasítást ad a megrendelt termék kiszállítására
ed) Amennyiben a „vásárlás regisztrációval” lehetőséget választja az Érintett, úgy adatait a regisztrált felhasználók adatainak kezelésének megfelelően kezeljük tovább
ee) Amennyiben egyszeri, regisztráció nélküli vásárlás történt, úgy a termék kiszállítását követően a vásárló személyes adatait töröljük. 

8. Az adatokhoz való hozzáférés
a)Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
b) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.
c) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben
ca) az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,
cb) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
cc) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. 

9. Adatbiztonsági intézkedések
a) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Tájékoztató elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.
b) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel, illetve a kor elvárásainak megfelelő biztonsági szoftverekkel (tűzfal, vírusírtó) és hardverekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

10. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
a)A tájékoztatás kéréshez való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa: – milyen személyes adatait, – milyen jogalapon, – milyen adatkezelési cél miatt, – milyen forrásból, – mennyi ideig kezeli, – az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
b)A helyettesítéshez való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
c)Törléshez való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
d)A zároláshoz való jog Ön az Adatkezelő r-filter@r-filter.hu e-mail címén keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.
e)A tiltakozáshoz való jog Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára. 

11. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásának sikertelensége esetén Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu 12. Eljárás a kezelt személyes adatok biztonságát veszélyeztető adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő, amint az általa kezelt személyes adatok biztonságára esetlegesen veszélyt jelentő beavatkozást észlel, azt haladéktalanul, de legfeljebb az észleléstől számított 72 órán belül jelenti a külön erre a célra a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által létrehozott adatvédelmi incidens bejelentő online rendszerén keresztül. Az incidens bejelentése mellett pedig haladéktalanul megteszi a szükséges beavatkozásokat, amelyek a személyes adatok biztonságához elengedhetetlenek. 13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

en_GBEN